الف: سوال هايي كه پسرا ميپرسند:

 

1- امروز ميتوني بياي بيرون؟

 

2- اون پسره كي بود باش دست دادي؟

 

3- من ميدونم تو با 10 پسر ديگه هم ارتباط داري! فكر كردي من خرم؟ با ببو گلابی که طرف نیستی !!!
 
4- چرا مثل روزاي اول نيستي؟


 
5- چرا تلفنت رو جواب نميدي پیچ کشتی؟


 
6- ببينم تو دوست داري بريم خونه ؟! راحت تریما !
 


7-چند تا برادر داري؟


 
8-بابات چي كارست؟


 
9-ميشه دوستت مريم رو با دوستم رامين آشنا كنم؟


  
10 - نمیشه ؟!


  
11 - چی منم؟ جان ؟!


  
12 - چرا فكر ميكني من اينقدر دروغ ميگم؟


  
13. این دوستت شبیه پیاز بود نمیشه یکی دیگه رو بیاری با رامین آشنا شه !!!!!؟


  
14. خیلی جالبه مگه تو فقط همین 1 دختر رو تو زندگیت بعنوان دوست داری؟ پس یعنی خیلی بدون من خیلی تنها بودی؟!


  
15. بریم خونه؟


  
16. دور همی چی؟


  
17. پایه قلیون ملیون درینک مرینک بکس دور هم اینا نیستی!!!؟؟؟؟؟


 
18. راه نداره ؟! جون تو !؟!


 
19. خفه شم؟؟؟؟؟! 
 

 

ب : سوال هايي كه دخترا ميپرسند:

1-تو چرا اينقدر اصرار داري منو ببيني؟
 
2-چرا به اين دختره اينقدر نگاه ميكني؟
 
3-چند تا دوستم داري؟
 
4-مگه روزاي اول چه جوري بودم؟
 
5-چرا جواب SMS نميدي؟
 
6-هنوزم دوستم داري؟
 
7- تو فاميلتون دختر همسن تو هم هست؟
 
8- ماشينت مال خودته؟
 
9- من از اين رامين دوستت خوشم نمياد. عین هرمله ها (Har Maleh!) میمونه !ميشه باش قطع رابطه كني؟
 
10-چرا شما پسرا همتون دروغ ميگيِد؟ 
  
11. به رامین کثافت بگو من شغل شریف کشیدن رو یدک نمیکشم ! میفهمی!؟ 
  
12. کجایی؟! 
  
13. کجایی میگم ؟! 
  
14. چرا از خونه زنگ نزدی؟!؟!؟! 
  
15. کی بهت میگه ؟!!!!!!!! 
  
16. میگم کی بود ؟! 
  
17. کی جدیدا اومده تو زندگیت با من سرد شدی ؟!!! 
  
18. کجایی برای بار 9533505645605132964932649 ... ؟؟؟؟؟

 

و سوال هايي كه در مواقع تنهايي از خودمون مي پرسيم:
 

1-چرا منو گذاشت و رفت؟

 

2- الان داره چيكار ميكنه؟

 

3- خدايا يعني انتقام منو ازش ميگيري؟

 

4- با چي خودكشي كنم؟!

 

5- آخ فكر كنم اشتباهي قرص خوردم! يعني اون چه قرصي بود؟

 

و عامیانه ترین سوالی که جوونای ایرونی چه پسر و چه دختر از خودشون بارها میپرسند :

چه جوری مخش رو بزنم !؟!!! 

 همتون حوصلمو سر بردین مگه شما کارو زندگی ندارید اح !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۱.18:38.وب نت |